2020-02-20
   
Betűméret

"A" korlátlan kategória

Is­mer­te­tése

Min­den­ fajta mo­tor­ke­rék­pár, súly-​ és mé­ret­kor­lá­to­zás nél­kül.

 

A tan­fo­lyamra je­lent­ke­zés fel­té­te­lei

 • A 23 és 1/2 éves kor­ha­tár be­töl­tése, vagy 2 éves A1 vagy A2 ve­ze­tői en­ge­dély bir­tok­lása.
 • Alapfokú iskolai végzettség
 • Je­lent­ke­zési lap ki­töl­tése.
 • Fel­nőtt­kép­zési szer­ző­dés meg­kö­tése.
 • Ha va­la­mely más ka­te­gó­ri­á­ból már ren­del­ke­zik ve­ze­tői en­ge­déllyel, ak­kor a ve­ze­tői en­ge­dély má­so­la­tá­nak be­nyúj­tása.
 • Or­vosi al­kal­mas­ság­ról szóló iga­zo­lás (há­zi­or­vos, leg­alább 1. cso­portú) le­adása.

A kép­zés me­nete, mi­ni­má­lis óra­szá­mai

El­mé­leti kép­zés (22 óra)

 • KRESZ: 14 óra
 • Szer­ke­zeti és üze­mel­te­tési is­me­re­tek (Szü, mű­szaki): 4 óra
 • Jár­művezetés el­mé­lete (Je.): 4 óra

Gya­kor­lati kép­zés

 • A1 vagy A2 nél­kül: 26 óra, távolság: 390 km
  • Alap­ok­ta­tás: 10 óra
  • Vá­rosi ve­ze­tés: 11 óra
  • Or­szág­úti ve­ze­tés: 5 óra
 • Tandíj 2019.08.01-től:   108,100Ft

  Vizsgadíj:      20.300Ft

                                    2019. IV. név                                        

  VSM:  elmélet                69,43                                                         

             gyakorlat            100,33                                                         

  ÁKO:                           131,55

  KK:                         108.100 Ft

 • 2 éven belüli A1-​gyel: elmélet nélkül. gyakorlat 17 óra, távolság: 240 km
  • Alap­ok­ta­tás: 6 óra
  • Vá­rosi ve­ze­tés: 8 óra
  • Or­szág­úti ve­ze­tés: 2 óra
 • Tandíj 2019.02.01-től: 56.100Ft

  Vizsgadíj: 15.700Ft

                                   

 • 2 éven túli A1-​gyel: elmélet 3 óra, gyakorlat 11 óra, távolság 150 km
  • Alap­ok­ta­tás: 4 óra
  • Vá­rosi ve­ze­tés: 4 óra
  • Or­szág­úti ve­ze­tés: 2 óra
 • Tandíj 2019.02.01-től: 51.800Ft

  Vizsgadíj: 20.300Ft

 • 2 éven belüli A2-​vel: elmélet nélkül. gyakorlat 13 óra, távolság 180 km
  • Alap­ok­ta­tás: 4 óra
  • Vá­rosi ve­ze­tés: 4 óra
  • Or­szág­úti ve­ze­tés: 4 óra
 • Tandíj 2019.02.01-től: 49.400Ft

  Vizsgadíj: 15.700Ft

                                   

 • 2 éven túli A2-​vel: elmélet 3 óra, gyakorlat 8 óra, távolság 120 km
  • Alap­ok­ta­tás: 2 óra
  • Vá­rosi ve­ze­tés: 4 óra
  • Or­szág­úti ve­ze­tés: 2 óra
 • Tandíj 2019.02.01-től: 54.200Ft

  Vizsgadíj: 20.300Ft

Köz­úti el­ső­se­gély­nyúj­tás

A ta­nu­ló­nak el kell vé­gez­nie egy  Köz­úti el­ső­se­gély­nyúj­tási tan­fo­lya­mot is.

Vizs­gák

 • El­mé­let: köz­le­ke­dési alap­is­me­re­tek vizsga (nem kö­te­le­zet­tek el­mé­leti vizs­gára azok, akik "A1" al­ka­te­gó­riás vagy "A" kor­lá­to­zott ka­te­gó­riás ve­ze­tői en­ge­déllyel ren­del­kez­nek).
 • Gya­kor­lat: jár­mű­ke­ze­lési vizsga, for­galmi vizsga.

El­mé­leti vizs­gára bo­csát­ható az a ta­nuló, aki az el­mé­leti tan­fo­lya­mot el­vé­gezte. (Hi­ány­zás ese­tén pót­fog­la­ko­zá­son kell részt­venni.) El­mé­leti vizsga a 24. életév be­töl­tése előtt 3 hó­nap­pal te­hető, il­letve 18. éves kor be­töl­tése után, ha a ta­nuló leg­alább 2 éves A1 vagy A2 ka­te­gó­riás ve­ze­tői en­ge­déllyel ren­del­ke­zik.

Si­ke­res el­mé­leti vizs­gát kell tenni az első vizs­gá­tól szá­mí­tott egy éven be­lül. Az első si­ke­res el­mé­leti vizsga után két éven be­lül va­la­mennyi tárgy­ból si­ke­res vizs­gát kell tenni.

Jár­mű­ke­ze­lési vizs­gára az bo­csát­ható, aki kö­te­lező jár­mű­ke­ze­lési órán részt vett és a 24. élet­évét be­töl­tötte, vagy leg­alább 2 éves A1 vagy A2 ka­te­gó­riás ve­ze­tői en­ge­déllyel ren­del­ke­zik.

For­galmi vizs­gára az bo­csát­ható, aki a fő­ok­ta­tás elő­írt fel­ada­tait tel­je­sí­tette, az elő­írt mi­ni­mum óra­szá­mot iga­zol­tan ve­ze­tés­sel töl­tötte. Öt si­ker­te­len for­galmi vizsga ese­tén PAV vizs­gá­la­ton kell részt venni.

A vizs­ga­iga­zo­lás az utolsó si­ke­res vizsga után sze­mé­lye­sen (vagy hi­va­ta­los meg­ha­tal­ma­zás­sal) ve­hető át. A ve­ze­tői en­ge­dély az ok­mány­iro­dá­nál ezen iga­zo­lás be­mu­ta­tása után ve­hető át.

Kül­földi­ek­nél fel­té­tel az en­ge­dély ki­adá­sát meg­előző 6 hó­na­pos, fo­lya­ma­tos Ma­gyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dás iga­zo­lása.

A ve­ze­tői jo­go­sult­ság első al­ka­lom­mal tör­ténő meg­szer­zé­sé­nél kezdő ve­ze­tői en­ge­dély ke­rül ki­adásra, amely 2 évig utas szál­lí­tá­sára nem jo­go­sít.

 

Hirdetés

Nyaralás Németországban
Pihentető szabadságra vágyik? Megtalálta...

Bejelentkezés

Online felhasználó

Oldalainkat 70 vendég és 0 tag böngészi