2020-02-20
   
Betűméret

Traktor (T-kategória)

Is­mer­te­tése

A tan­fo­lya­mot si­ke­re­sen el­végző jo­go­sult a kö­vet­kező jár­mű­ka­te­gó­riák ve­ze­té­sére:

 • me­ző­gaz­da­sági von­ta­tó­ból és két ne­héz pót­ko­csi­ból álló jár­mű­sze­rel­vény,
 • lassú jár­mű­ből és pót­ko­csi­ból (könnyű, vagy ne­héz pót­ko­csi) álló jár­mű­sze­rel­vény,
 • kerti trak­tor,
 • ál­lati erő­vel vont jármű.

 

A tan­fo­lyamra je­lent­ke­zés fel­té­te­lei

 • A 15 és 1/2 éves kor­ha­tárt be­töl­tése.
 • Írni és ol­vasni tu­dás.
 • Je­lent­ke­zési lap ki­töl­tése.
 • Fel­nőtt­kép­zési szer­ző­dés meg­kö­tése. Ha a ta­nuló 18 év­nél fi­a­ta­labb, ak­kor az Au­tós­is­ko­lá­val kö­tött szer­ző­dést a szü­lő­vel, tör­vé­nyes kép­vi­se­lő­vel is alá kell írat­nia.

A kép­zés me­nete, mi­ni­má­lis óra­szá­mai

El­mé­leti kép­zés (88 óra)

 • Köz­le­ke­dési is­me­re­tek (KRESZ): 20 óra
 • Szer­ke­zeti és üze­mel­te­tési is­me­re­tek (Szü, mű­szaki): 12 óra
 • Jár­mű­ke­ze­lés el­mé­lete (Je, ve­ze­tés­el­mé­let): 4 óra
 • Mun­ka­vé­de­lem, tűz­vé­de­lem, szál­lí­tás: 8 óra
 • Biz­ton­sági el­len­őr­zés, üze­mel­te­tés (Bü): 8 óra
 • Tí­pus­is­me­ret: 4 óra

Gya­kor­lati kép­zés (24 óra)

 • Jár­mű­ke­ze­lés (ru­tin): 6 óra
 • Vá­rosi ve­ze­tés: 12 óra
 • Ve­ze­tés la­kott te­rü­le­ten kí­vül és föld­úton: 3 óra
 • Ve­ze­tés könnyű te­re­pen: 2 óra
 • For­galmi vizsga: 1 óra

Köz­úti el­ső­se­gély­nyúj­tás

A ta­nu­ló­nak el kell vé­gez­nie egy  Köz­úti el­ső­se­gély­nyúj­tási tan­fo­lya­mot is.

 

 

Vizs­gák

 • El­mé­let: Köz­le­ke­dési alap­is­me­re­tek vizsga, Mun­ka­vé­de­lem, tűz­vé­de­lem, szál­lí­tás vizsga.
 • Gya­kor­lat: Biz­ton­sági el­len­őr­zés és üze­mel­te­tés vizsga, ru­tin vizsga, for­galmi vizsga.

Meg­jegy­zé­sek

Vizs­gára bo­csát­ható az a ta­nuló, aki az elő­írt óra­szá­mot tel­je­sí­tette (hi­ány­zás ese­tén pó­tolni kell), és az el­mé­leti vizsga ese­tén a 16 életév be­töl­tése előtt 3 hó­nap­pal te­hető, a ru­tin vizsga fel­té­tele a 16 évet kell be­töl­tése.

Si­ke­res el­mé­leti vizs­gát kell tenni az első vizs­gá­tól szá­mí­tott egy éven be­lül. Az első si­ke­res el­mé­leti vizsga után két éven be­lül va­la­mennyi tárgy­ból si­ke­res vizs­gát kell tenni.

Ru­tin vizs­gára az bo­csát­ható, aki mi­ni­mum 6 jár­mű­ke­ze­lési órán részt vett.

For­galmi vizs­gára az bo­csát­ható, aki a mi­ni­mum 17 órát le­ve­zette, si­ke­res ru­tin-​ és biz­ton­sági el­len­őr­zés, üze­mel­te­tés vizs­gá­val ren­del­ke­zik. Öt si­ker­te­len for­galmi vizsga ese­tén PAV vizs­gá­la­ton kell részt venni.

Vizs­ga­iga­zo­lás az utolsó si­ke­res vizsga után sze­mé­lye­sen (vagy hi­va­ta­los meg­ha­tal­ma­zás­sal) ve­hető át. A ve­ze­tői en­ge­dély a la­kó­hely sze­rint il­le­té­kes ok­mány­iro­dá­nál ezen iga­zo­lás be­mu­ta­tá­sá­val ve­hető át.

Kül­föl­di­ek­nél fel­té­tel az en­ge­dély ki­adá­sát meg­előző 6 hó­na­pos, fo­lya­ma­tos Ma­gyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dás iga­zo­lása.

Kötelező vezetési táv: nincs meghatározva km

Tandíj 2019.02.01-től: 113.500Ft

Vizsgadíj: 20.600Ft

  

 

 

Hirdetés

Nyaralás Németországban
Pihentető szabadságra vágyik? Megtalálta...

Bejelentkezés

Online felhasználó

Oldalainkat 109 vendég és 0 tag böngészi