2019-09-23
   
Betűméret

C+E-kategória

Is­mer­te­tése

A C kategóriába so­rolt gép­ko­csi­ból és ne­héz pót­ko­csi­ból álló jár­mű­sze­rel­vény.

A tan­fo­lyamra je­lent­ke­zés fel­té­te­lei

 • A 20 és fél éves kor­ha­tár be­töl­tése
 • Ér­vé­nyes C ka­te­gó­riás ve­ze­tői en­ge­dély, de nem Kezdő ve­ze­tői en­ge­dély.
 • A je­lent­ke­zési lap ki­töl­tése.
 • Fel­nőtt­kép­zési szer­ző­dés meg­kö­tése.
 • A ve­ze­tői en­ge­dély má­so­la­tá­nak be­nyúj­tása.

A kép­zés me­nete, mi­ni­má­lis óra­szá­mai

El­mé­leti kép­zés (20 óra)

 • Köz­le­ke­dési is­me­re­tek (KRESZ): 8 óra
 • Szer­ke­zeti és üze­mel­te­tési is­me­re­tek (Szü, mű­szaki): 4 óra
 • Jár­mű­ke­ze­lés el­mé­lete (Je, ve­ze­tés­el­mé­let): 4 óra
 • Biz­ton­sági el­len­őr­zés, üze­mel­te­tés (Bü): 4 óra

Gya­kor­lati kép­zés (15 óra)

 • Jár­mű­ke­ze­lés (ru­tin): 6 óra
 • Vá­rosi ve­ze­tés: 4 óra
 • Or­szág­úti ve­ze­tés: 2 óra (60 km)
 • Hegy­vi­déki ve­ze­tés: 2 óra
 • For­galmi vizsga 1 óra

Vizs­gák

 • El­mé­let: Köz­le­ke­dési alap­is­me­re­tek vizsga, Szer­ke­zeti és üze­mel­te­tési is­me­re­tek vizsga.
 • Gya­kor­lat: Biz­ton­sági el­len­őr­zés és üze­mel­te­tés vizsga, ru­tin vizsga, for­galmi vizsga.

El­mé­leti vizs­gára az el­mé­leti tan­fo­lyam­el­vég­zése után le­het je­lent­kezni. Az eset­le­ges hi­ány­zá­so­kat a vizsga előtt pó­tolni kell.

Si­ke­res el­mé­leti vizs­gát kell tenni az első vizs­gá­tól szá­mí­tott egy éven be­lül. Az első si­ke­res el­mé­leti vizsga után két éven be­lül va­la­mennyi tárgy­ból si­ke­res vizs­gát kell tenni.

Gya­kor­lati kép­zés va­la­mennyi tárgy­ból si­ke­res el­mé­leti vizsga után kezd­hető.

A ru­tin vizs­gára az bo­csát­ható, aki az alap­kép­zés fel­ada­tait el­sa­já­tí­totta, és a kö­te­le­zően elő­írt óra­szá­mot tény­le­ge­sen le­ve­zette. A ru­tin vizs­gáig a 18. élet­évet be kell töl­teni.

For­galmi kép­zésre si­ke­res ru­tin vizsga után ke­rül sor. For­galmi vizs­gára az bo­csát­ható, aki a fő­ok­ta­tás kö­te­lező fel­ada­tait el­sa­já­tí­totta, és a kö­te­le­zően le­ve­ze­tendő óra­szá­mot tény­le­ge­sen le­ve­zette. A for­galmi vizs­gára si­ke­res ru­tin-​ és biz­ton­sági el­len­őr­zés, üze­mel­te­tés vizsga után le­het je­lent­kezni. Öt si­ker­te­len for­galmi vizsga után PAV vizs­gá­la­ton kell részt venni.

A vizs­ga­iga­zo­lás az utolsó si­ke­res vizsga után sze­mé­lye­sen (vagy hi­va­ta­los meg­ha­tal­ma­zás­sal) ve­hető át sze­mé­lyi iga­zol­vány fel­mu­ta­tá­sá­val. A ve­ze­tői en­ge­dély a la­kó­hely sze­rint il­le­té­kes ok­mány­iro­dá­nál ezen iga­zo­lás be­mu­ta­tá­sá­val ve­hető át.

Kötelező vezetési táv: 168 km

Tandíj 2015.02.01-től: 102.000Ft

Vizsgadíj: 28.100Ft

                                  2014. III. név                           2014. IV. név

VSM:  elmélet        nincs adat                                nincs adat

           gyakorlat     nincs adat                                nincs adat

ÁKO:  nincs adat

KK:                         102.000 Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hirdetés

Nyaralás Németországban
Pihentető szabadságra vágyik? Megtalálta...

Partnereink

Bejelentkezés

Online felhasználó

Oldalainkat 79 vendég és 0 tag böngészi