2020-02-20
   
Betűméret

Személygépkocsi nehéz pótkocsival (B+E-kategória)

Is­mer­te­tése

A 3500 kg-​ot meg nem ha­ladó meg­en­ge­dett leg­na­gyobb össz­tö­megű gép­ko­csi (amely­ben a ve­ze­tő­ülé­sen kí­vül leg­fel­jebb nyolc ál­landó ülő­hely van), és az ilyen jár­mű­höz kap­csolt ne­héz­pót­ko­csi (a pót­ko­csi meg­en­ge­dett leg­na­gyobb össz­tö­mege meg­ha­ladja a 750 kg-​ot) ve­ze­té­sé­hez szük­sé­ges jo­go­sult­ság, amennyi­ben a jár­mű­sze­rel­vény meg­en­ge­dett leg­na­gyobb együt­tes össz­tö­mege meg­ha­ladja a 3500 kg-​ot. (Pl.: autó szál­lító, ló szál­lító, kis­hajó szál­lító pót­ko­csik.)

Tehergépkocsi (C kategória)

Is­mer­te­tése

Az au­tó­busz és a tro­li­busz ki­vé­te­lé­vel a 3500 kg meg­en­ge­dett leg­na­gyobb össz­tö­me­get meg­ha­ladó gép­ko­csi, va­la­mint az ilyen gép­ko­csi­ból és könnyű pót­ko­csi­ból álló jár­mű­sze­rel­vény.

Autóbusz (D kategória)

Is­mer­te­tése

Au­tó­busz, va­la­mint au­tó­busz­ból és könnyű pót­ko­csi­ból álló jár­mű­sze­rel­vény.

C+E-kategória

Is­mer­te­tése

A C kategóriába so­rolt gép­ko­csi­ból és ne­héz pót­ko­csi­ból álló jár­mű­sze­rel­vény.

A tan­fo­lyamra je­lent­ke­zés fel­té­te­lei

  • A 20 és fél éves kor­ha­tár be­töl­tése
  • Ér­vé­nyes C ka­te­gó­riás ve­ze­tői en­ge­dély, de nem Kezdő ve­ze­tői en­ge­dély.
  • A je­lent­ke­zési lap ki­töl­tése.
  • Fel­nőtt­kép­zési szer­ző­dés meg­kö­tése.
  • A ve­ze­tői en­ge­dély má­so­la­tá­nak be­nyúj­tása.

Traktor (T-kategória)

Is­mer­te­tése

A tan­fo­lya­mot si­ke­re­sen el­végző jo­go­sult a kö­vet­kező jár­mű­ka­te­gó­riák ve­ze­té­sére:

  • me­ző­gaz­da­sági von­ta­tó­ból és két ne­héz pót­ko­csi­ból álló jár­mű­sze­rel­vény,
  • lassú jár­mű­ből és pót­ko­csi­ból (könnyű, vagy ne­héz pót­ko­csi) álló jár­mű­sze­rel­vény,
  • kerti trak­tor,
  • ál­lati erő­vel vont jármű.

 

Hirdetés

Nyaralás Németországban
Pihentető szabadságra vágyik? Megtalálta...

Bejelentkezés

Online felhasználó

Oldalainkat 106 vendég és 0 tag böngészi