2020-02-20
   
Betűméret

C+E-kategória

Is­mer­te­tése

A C kategóriába so­rolt gép­ko­csi­ból és ne­héz pót­ko­csi­ból álló jár­mű­sze­rel­vény.

A tan­fo­lyamra je­lent­ke­zés fel­té­te­lei

 • A 20 és fél éves kor­ha­tár be­töl­tése
 • Ér­vé­nyes C ka­te­gó­riás ve­ze­tői en­ge­dély, de nem Kezdő ve­ze­tői en­ge­dély.
 • A je­lent­ke­zési lap ki­töl­tése.
 • Fel­nőtt­kép­zési szer­ző­dés meg­kö­tése.
 • A ve­ze­tői en­ge­dély má­so­la­tá­nak be­nyúj­tása.

ADR veszélyes áruk közúti szállításához

Ismertetése:


Minden olyan anyag, kész és félkész termék, amelynek közúti szállítása az emberre, a környezetre káros, vagy veszélyt jelenthet, csak bizonyos feltételek teljesítése esetén továbbítható. A veszélyes anyagok, tárgyak közúti szállításának feltételeit a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) tartalmazza.

Személyi feltételként meghatározza, hogy veszélyes árut továbbító járművet csak olyan személy vezethet aki a szállítási módnak megfelelő és érvényes oktatási bizonyítvánnyal rendelkezik.

Traktor (T-kategória)

Is­mer­te­tése

A tan­fo­lya­mot si­ke­re­sen el­végző jo­go­sult a kö­vet­kező jár­mű­ka­te­gó­riák ve­ze­té­sére:

 • me­ző­gaz­da­sági von­ta­tó­ból és két ne­héz pót­ko­csi­ból álló jár­mű­sze­rel­vény,
 • lassú jár­mű­ből és pót­ko­csi­ból (könnyű, vagy ne­héz pót­ko­csi) álló jár­mű­sze­rel­vény,
 • kerti trak­tor,
 • ál­lati erő­vel vont jármű.

 

 

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

Az is­ko­la­ve­zető a tan­tárgy fog­lal­ko­zá­sain való rész­vé­tel alól men­te­síti azo­kat a ta­nu­ló­kat, akik az alább fel­so­rolt ké­pe­sí­té­sek va­la­me­lyi­ké­vel ren­del­kez­nek.

Bár­mely egye­te­men, fő­is­ko­lán szer­zett

 • gé­pész-​, au­tó­gé­pész-​, köz­le­ke­dés­mér­nöki vagy üzem­mér­nöki ok­le­vél,
 • gé­pész-​, au­tó­gé­pész-​, köz­le­ke­dés mér­nök­ta­nári ok­le­vél,
 • gé­pész-​, au­tó­gé­pész-​, köz­le­ke­dés üzem­mér­nöki mű­szaki ta­nári ok­le­vél,
 • szak­irá­nyú mű­szaki ok­ta­tói ok­le­vél.

Autóbusz (D kategória)

Is­mer­te­tése

Au­tó­busz, va­la­mint au­tó­busz­ból és könnyű pót­ko­csi­ból álló jár­mű­sze­rel­vény.

Hirdetés

Nyaralás Németországban
Pihentető szabadságra vágyik? Megtalálta...

Bejelentkezés

Online felhasználó

Oldalainkat 11 vendég és 0 tag böngészi